leczenie alkoholizmu Co do zasady, aby leczenie odwykowe miało sens, alkoholik powinien poddać się mu dobrowolnie. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi jednak o wyjątkach od tej reguły. Jeden z nich odnosi się do osoby, która nadużywając alkoholu przyczynia się do rozkładu życia rodzinnego, w tym również demoralizuje małoletnich i zakłóca tak spokój, jak i porządek publiczny. Osoba taka, w określonych okolicznościach, może zostać skierowana na leczenie odwykowe pod przymusem. Niestety, jeśli mamy do czynienia z nadużywaniem alkoholu, które nie niesie za sobą tak nieprzyjemnych dla otoczenia skutków, wspomniane przepisy nie znajdują uzasadnienia. Jeśli wiec mamy do czynienia z wnioskiem o przymusowe leczenie, osoba, która z nim występuje musi przygotować się na to, że zostanie poproszona nie tylko o jego uzasadnienie, ale i o przytoczenie konkretnych dowodów na jego uzasadnienie. Mogą być to notatki poczynione przez policjantów, zeznania sąsiadów, a nawet członków rodziny. Akceptowalne są też zaświadczenia od lekarza oraz rachunki wystawiane przez izbę wytrzeźwień.

Jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, we wniosku można wspomnieć również o tym, że alkoholik dopuszcza się przemocy w rodzinie zwłaszcza, jeśli toczy się przeciwko niemu postępowanie w tej sprawie. Kolejne ograniczenie związane jest z tym, że wniosku do sądu nie może złożyć sama rodzina alkoholika. Tu niezbędna jest współpraca z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych i to do niej, a nie do sądu, powinno się złożyć nie tylko sam wniosek, ale i wszystkie dokumenty przydające się podczas jego rozpatrywania. Jeszcze przed złożeniem wniosku, alkoholik może zostać skierowany na badanie u biegłego, ten ostatni ma jednak jedynie głos doradczy.

leczenie choroby alkoholowejTo sąd jest organem kompetentnym wówczas, gdy konieczne staje się podjęcie decyzji o leczeniu alkoholika w zakładzie zamkniętym. Decyzja zapada w czasie postępowania nieprocesowego, wydaje ją zaś sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu alkoholika, a nie jego najbliższych, jeśli miejsca te się różnią. W czasie postępowania korzysta się z opinii biegłych, jeśli badania nie zostały przeprowadzone wcześniej. Niekiedy wskazane jest również poddanie alkoholika obserwacji w zakładzie zamkniętym, choć nigdy nie może ona przekroczyć sześciu miesięcy. Jeszcze przed wydaniem wyroku osoba, która ma zostać wysłana na leczenie, jest przesłuchiwana. W skrajnych przypadkach alkoholik może być przy tym doprowadzony na przesłuchanie przez policjanta. Gdy dochodzi do uprawomocnienia się wyroku, osoba skazana na leczenie jest wzywana do dobrowolnego stawienia się we wskazanym jej ośrodku. W innym przypadku może zostać zastosowane doprowadzenie jej do niego pod przymusem.

Warto przeczytać:

Czym jest polineuropatia alkoholowa? Czytaj więcej
Agresja po alkoholu – dlaczego alkoholik jest agresywny? Czytaj więcej
Objawy zespołu abstynenckiego Czytaj więcej